De Raad van Toezicht. 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de verwezenlijking van de doelstellingen van de stichting, de algemene gang van zaken binnen de stichting, alsmede op het beleid en het functioneren van het College van Bestuur. Daarnaast ziet de Raad van Toezicht toe op de naleving van de wettelijke verplichtingen van het College van Bestuur, de code voor goed bestuur en de afwijkingen van die code, alsmede op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de scholen en de stichting

Taken en bevoegdheden.

  • Het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de leden van het College van Bestuur en het vastleggen hiervan in een afzonderlijke arbeidsovereenkomst.
  • Het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van het College van Bestuur.
  • Het zorgdragen voor de vertegenwoordiging van de stichting bij ontstentenis van het College van Bestuur, dan wel bij een tegenstrijdig belang tussen een lid van het College van Bestuur en de stichting.
  • Het uitoefenen van toezicht op het beleid en functioneren van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de Stichting.
  • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van Bestuur.
  • Het vaststellen en wijzigen van het bestuursstatuut.
  • Het benoemen van de registeraccountant en het formuleren van zijn opdracht.
  • Het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag en het jaarlijks en meerjaren ondernemingsplan.
  • Het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van zijn taken en de uitoefening van zijn bevoegdheden in het jaarverslag.
  • Het vaststellen en wijzigen van de statuten, alsmede besluiten tot ontbinding van de stichting, fusie met een andere rechtspersoon, dan wel afsplitsing van de stichting.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter :     Ans Christophe
Leden        :    Mirjam Depondt , Roland Wedler,  Ferno Schneiders, Harm Wiertz