De Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR)


Alle basisscholen van Stichting MosaLira hebben een medezeggenschapsraad (MR), 
waarin ouders en personeel vertegenwoordigd zijn. 
Op bovenschools niveau functioneert de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Samenstelling GMR

De GMR is samengesteld uit personeelsleden en ouders van leerlingen op de verschillende basisscholen die onder de Stichting van MosaLira vallen. De GMR-leden worden na verkiezing door de leden van de MR-en van MosaLira en nemen zitting in de GMR voor een periode van drie jaar, welke kan worden verlengd door herverkiezing.

Werkwijze

De GMR komt maandelijks bij elkaar. De voorzitter en ambtelijk secretaris vormen het dagelijks bestuur van de GMR. Zij hebben op reguliere basis, samen met een personeelslid uit de GMR, overleg met het college van bestuur van MosaLira, om actuele zaken te bespreken en de GMR vergadering voor te bereiden.

De GMR heeft als beleid dat advies- en instemmingaanvragen zoveel mogelijk eerst in oriënterende zin besproken worden. Leden van de GMR hebben zitting zonder last of ruggenspraak. 

De te behandelen stukken worden aangeleverd door het hoofdkantoor van MosaLira. Daar waar nodig heeft het college van bestuur de ruimte gekregen om stukken toe te lichten. Vaak worden op deze momenten kritische vragen gesteld; dit alles met het doel het functioneren van de stichting te optimaliseren.

Niet over alle onderwerpen wordt door de GMR een formeel advies uitgebracht. De GMR houdt zich ook met andere onderwerpen bezig, in onderlinge discussies of gedachtewisselingen, in overleg met MR-en dan wel in overleg met het college van bestuur.

Contact:

gmr@mosalira.nl

GMR leden:

Voorzitter:
Dhr. Maurice Lambriex

Vice voorzitter:
Mevr. Chantal Klinkers

Ambtelijk  Secretaris: 
Dhr. Maarten van Haastert

Ouderleden: 

Mevr. Anne Don
Mevr. Kim Feron
Dhr. Rick Miltenburg

Dhr.
Alfred Groenen
Dhr. Jacco Kempen 
 

Personeelsleden: 

Mevr. Chantal Klinkers
Mevr. Daphne Poesen
Mevr. Renée Doyen
Mevr. Sonja Ummels
Mevr. Suzanne Jongen
Dhr. Lou Lahaye