De ‘Commissie Onderwijs en Identiteit’

is in het leven geroepen om het College van Bestuur en andere geledingen te adviseren met betrekking tot levensbeschouwelijke kwesties van het onderwijs op de scholen.

Taak

om de aandacht blijvend te vestigen op de levensbeschouwelijke grondslag van de stichting, haar scholen en haar instellingen en kiest daarbij voor een brede opvatting van ‘identiteit’.

Zij richt zich in het bijzonder op de dragende grond ervan. Die dragende grond heeft van doen met het geheel van antwoorden op levensvragen. Die dragende grond heeft met andere woorden van doen met de levensbeschouwelijke oriëntatie. Die levensbeschouwelijke oriëntatie heeft van doen met de kernwaarden van de scholen van de stichting.

De commissie is van opvatting dat elke persoon, elke school. elke organisatie zich laat leiden door kernwaarden, Allemaal geven ze een antwoord op de levensvragen. Nagenoeg altijd zoeken ze naar een noemer voor het geheel van hun antwoorden op de levensvragen. Elke persoon of organisatie heeft dus een levensbeschouwelijke oriëntatie (gekozen). Daarom ziet de commissie het als haar missie om consistent de focus op de levensbeschouwelijke oriëntatie van de stichting zelf, van haar scholen en instellingen te richten. De Commissie doet dit door die oriëntatie duurzaam op de agenda te houden en te adviseren over onderwerpen betreffende levensbeschouwelijke educatie, identiteitsaspecten in de schoolondernemingsplannen en het jaarverslag en het voornemen tot wijziging van de grondslag van een school of van de stichting.

Betrokkenheid

op de kwaliteit en het karakter van het onderwijs aan de scholen op katholieke grondslag en ter borging van het katholieke karakter van dat onderwijs en die scholen. Daarom heeft de katholieke kerk i.c. het bisdom Roermond het bestuur gevraagd om daartoe een Commissie in het leven te roepen.

Aandacht

in het bijzonder op bijzondere scholen op katholieke grondslag. In het bijzonder maar niet uitsluitend. Ze richt haar aandacht namelijk evenzeer op andere scholen die deel uitmaken van de stichting. Ze richt zich dus ook op bijzondere scholen - al of niet op katholieke grondslag - met een specifiek pedagogisch concept (Montessori) en ook op bijzondere scholen op algemene grondslag.

Als de stichting in de toekomst bijzondere scholen met een andere confessionele grondslag dan de katholieke of andere pedagogische concepten of openbare scholen onder haar hoede zal nemen zal de commissie ook die scholen op overeenkomstige wijze van dienst zijn.

 

Die brede taakopvatting van de Commissie heeft tot gevolg dat ze in de zoektocht naar antwoorden op levensvragen naar samenwerking zoekt met alle betrokkenen. En dat heeft weer tot gevolg dat ze de diversiteit in sturende waarden onderkent en erkent.

In gesprek, verheldering, begeleiding en ondersteuning zoekt ze naar wat (ver)bindt en inspireert en wat praktisch bruikbaar is bij de vormgeving van levensbeschouwelijke educatie.