College van Bestuur

Het College van Bestuur is belast met het besturen van de stichting, de door de stichting in stand gehouden scholen en voorzieningen in het kader van kinderopvang-, peuterspeelzaal- en overige pedagogische begeleidingsactiviteiten. Aan het College van Bestuur komen alle taken en bevoegdheden toe die bij of krachtens de wet aan de stichting respectievelijk het bestuur van de stichting toekomen met uitzondering van die taken en bevoegdheden die in de statuten of in de wet expliciet aan de Raad van Toezicht zijn toegekend.

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de eenheid van het totale beleid en schept op bestuursniveau waarborgen ter bescherming van en bevordering van de denominatieve identiteit respectievelijk het openbaar karakter van de stichting en van de onderscheiden onder zijn beheer staande scholen en overige voorzieningen. Het College van Bestuur heeft zijn werkzaamheden vastgelegd in het bestuurstatuut.

Voorzitter College van Bestuur: Joan van Zomeren
Lid College van Bestuur: Jean-Pierre Giesen